Predstavitev dejavnosti Zavoda Krasen Kras in poletnih neinvazivnih arheoloških raziskav na Debeli griži lokalni javnosti v Volčjem Gradu, sobota 20.10. 2018.

Najprej je Goran Živec, direktor Zavoda Krasen Kras in financer kulturno varstvenih dejavnosti za ohranitev, promocijo in prezentacijo Debele griže povzel zgodovino dejavnosti Zavoda Krasen Kras, na kakšen način se je spoznal z gradišči, s pomenom ljudstev v prazgodovini, ki so jih Rimljani enačili z Iliri, posebej je poudaril pomen Japodov in drugih ljudstev Karnov, Histrov ipd. , ki so se s pomočjo utrjenih naselij hrabro in uspešno upirala Rimljanom že v prazgodovini pred našim štetjem. Prav tako je že v uvodu opozoril na delovanje lokalnega društva Debela griža, ki je bilo ustanovljeno leta 2004. Povedal  je tudi, da v pradavnini na Krasu ni bil nek prazen prostor, ampak so bili v njem vseskozi prisotni staroselci. Če obravnavamo prazgodovino in zgodovino moramo za našo samozavest upoštevati dosežke naših prednikov, ki so bili do nedavnega zamolčani in spregledani, zadnje čase se stanje spreminja na bolje je dejal. Prav tako je povzel, da je razdrobljeno in pomanjkljivo poznavanje kulture gradišč, predvsem pa premajhna ozaveščenost javnosti o njihovi vlogi pri nastanku evropske kulture v drugem tisočletju pred našim štetjem, dejanski razlog za njihovo premalo poznavanje. Gradišča imajo potencial postati eden od nosilnih stebrov Slovenske turistične ponudbe.

Nato je predal besedo dipl. univ. arheologu Janušu Jerončiču, ki na ZVKDS, OE Nova Gorica, skupaj z odgovorno arheologinjo za Debelo grižo in konservatorsko svetnico Patricijo Bratino pripravlja konservatorski načrt (smernice za upravljanje prazgodovinskega gradišča Debela griža). Januš je opozoril na pomen neinvazivnih arheoloških raziskav, ki bodo s svojimi rezultati omogočile celostni in sistematični vpogled na Debelo grižo in s tem pomembno dopolnile konservatorski načrt. Lepo je opisal rezultate ZLS (zračno laserskega skeniranja), magnetne georadarske metode, 2D upornostne tomografije, arheološkega terenskega pregleda najdišča. Poudaril je pomen vzornega sodelovanja med ZVKDS, OE Nova Gorica in Zavodom Krasen Kras in izrazil podporo, da se gradišče Debela griža čim bolj sistematično razišče in hkrati postane model za raziskovanje bližnjih gradišč na Krasu.

Predstavitev je bila med poslušalci dobro sprejeta. Med njimi je bilo kar nekaj lastnikov parcel na Debeli, ki so Zavodu Krasen Kras in izvajalcem raziskav prijazno dovolili izvedbo neinvazivnih arheoloških raziskav na njihovih parcelah.