Podelitev Zahvalne listine SAD Zavodu Krasen Kras

Med prejemniki nagrad in priznanja Slovenskega arheološkega društva v  Mestnem muzeju, Ljubljana 5.decembra 2018 je tudi Zavod Krasen Kras, ki je prejel Zahvalno listino za številne pomembne aktivnosti na področju raziskovanja in predstavljanja prazgodovinske dediščine Krasa v letu 2017.

Zahvalno listino SAD je prejel Zavod Krasen Kras – utemeljitev:

Neprofitni zasebni zavod Krasen Kras izvaja obsežne aktivnosti na področju raziskovanja in predstavljanja kulturne dediščine. Osredotočen je na dediščino prazgodovinskih najdišč na Krasu, zaenkrat predvsem na gradišču Debela griža.Prazgodovinsko najdišče Debela griža z Volčjim gradom je namreč eno najbolje ohranjenih nižinskih gradišč v širšem prostoru, ki pa še ni bilo sistematično raziskano. Kot tako predstavlja priložnost, da se na matičnem Komenskem Krasu prikaže celostna podoba tovrstnih naselij in se poleg znanih vsebin osmislijo nove, ki omogočajo preučevanje in spoznavanje gradišč, pa tudi kulturne krajine, načina življenja naravnih danosti, pomena kamna in kamnoseštva v Volčjem gradu in okolici.

Goran Živec, podjetnik in ljubitelj gradišč, je leta 2013 odkupil dobro polovico gradišča Debela griža in sredi leta 2014 ustanovil zasebni neprofitni zavod Krasen Kras. Za vodenje projekta vzpostavitve muzeja na prostem je zaposlil strokovnega sodelavca, muzejskega svetnika Dejana Vončino, kasneje pa še delavca Edija Trobca. Od leta 2016 dalje se na terenu izvaja odstranjevanje škodljive vegetacije, ki poteka pod nadzorom ZVKDS, OE Nova gorica in v skladu z izdanim kulturnovarstvenim soglasjem. Očiščeno gradišče bo omogočilo, da se v sodelovanju z ZVKDS, OE Nova Gorica in Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani začnejo izvajati neinvazivne arheološke raziskave. Njihov namen je natančneje opredeliti strukturo mogočnih suhih zidov, starost gradišča in doprinesti k poznavanju načina življenja v njem. Zavod Krasen Kras bo tako postal gonilo razvoja kulturnega turizma na območju Komenskega krasa in širše, po modelu Debele griže pa bi lahko v prihodnje spoznavali tudi druga gradišča.

Zavod Krasen Kras je eden izmed redkih zasebnih zavodov, ki vlaga znatna sredstva za ohranjanje, zaščito in promocijo dediščine. Skupaj s pristojnimi ustanovami in strokovnjaki si prizadeva za zaščito in raziskovanje gradišč in tako pomembno prispeva ohranjanju in popularizaciji arheološke dediščine.

Ostali prejemniki nagrad in priznanj:

Nagrado SAD za življenjsko delo je prejel Milan Sagadin

Dr. Milan Sagadin je leta 1975 diplomiral iz arheologije in leta 1976 še iz umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Po diplomi se je – sprva kot dokumentalist – zaposlil na Zavodu za spomeniško varstvo Kranj, kasneje pa je postal prvi konservator arheolog na Gorenjskem. Kot konservator svetnik se je upokojil septembra leta 2017. Tega leta je dobil tudi Steletovo nagrado slovenskega konservatorskega društva za življenjsko delo in vrhunske dosežke.

Kot konservator je skrbel za arheološko dediščino Gorenjske v celoti – od njenega odkrivanja med številnimi terenskimi pregledi, preko evidentiranja in raziskovanja do prezentacije.

Priznanje SAD za izjemen enkratni dosežek je prejela projektna skupina Dolenjskega muzeja

Projektni skupini Dolenjskega muzeja v sestavi Jasna Dokl Osolnik, Borut Križ, Petra Stipančić, Katarina Dajčman, Maja Rudolf Markovič in zunanjima sodelavcema Nataši Jakopin in Mitji Guštinu za projekt Jantarno leto.

Priznanje SAD za izjemen enkratni dosežek so prejeli Janez Dular, Drago Svoljšak in Sneža Tecco Hvala 

za znanstveni monografiji Železnodobno naselje Most na soči. Gradbeni izvid in najdbe / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Settlement structures and Small Finds in Železnodobno naselje Most na Soči / Razprave / Iron Age Settlement at Most na Soči / Treaties.

Častno članstvo SAD so prejeli Janez Bizjak, Gorazd Kutin in Jana Kutin

Janez Bizjak, Gorazd Kutin in Jani Kutin so pripadniki različnih generacij in hodijo po zelo različnih poklicnih poteh, vendar imajo veliko skupnega: tesen stik z okoljem, v katerem živijo, globoko poznavanje narave in še posebej gorskega sveta ter veliko zanimanje za preteklost in dediščino. Raziskovalna žilica jih vodi k odkritjem in hkrati omogoča odlično sodelovanje z arheološko stroko.