Mednarodni seminar VirtualArch

“Archaeological Heritage, Agriculture and Forestry”, Mestni muzej Ljubljana 20. marec 2019

Goran Živec, Zavod Krasen Kras je v angleškem jeziku uspešno predstavil: Posledice kmetovanja na arheoloških ostalinah – rezultati neinvazivnih arheoloških raziskav na železnodobnem gradišču Debela Griža.

Poudaril je, da rezultati vseh opravljenih raziskav in njihove medsebojne povezave kažejo na težavnost interpretacije posnetkov zračnega laserskega skeniranja in geofizikalnih metod v kraškem okolju. Kljub prepoznavanju anomalij pod površjem je ovrednotenje arheološkega potencial zaradi morfološko razgibane apnenčeve podlage in številnih človekovih posegov v prostor z namenom izkoriščanja krajine v kmetijske namene brez preverbe z izkopom zaenkrat skorajda nemogoče.  Dosedanje raziskave na Debeli griži so torej pokazale, da je bilo najdišče v novoveškem in/ali modernem obdobju močno spremenjeno in je njegova razlaga izjemno zapletena. Predvsem je potrebno raziskati, če in kje se v jedru groblje, ki obdaja naselje, še skrivajo ostanki prazgodovinskega obzidja oz. ali je ruševina prekrila in ohranila originalne hodne površine, ki bi se lahko nahajale tik za originalnim zidom, torej na območju, ki ga danes prekriva ruševina oz. groblja. (Povzeto po Končno poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na arheološkem najdišču Debela griža (EŠD 836) januar 2019, str.103).

Dnevni red konference (pdf)