Krasen Kras

Junija 2014 je bil ustanovljen neprofitni Zavod Krasen Kras s sedežem v Gorjanskem, ki se je v letu 2021 preoblikoval v Krasen Kras, družbo za razvoj turizma. Družba se v sodelovanju s strokovnjaki in varstvenimi ustanovami prizadeva za zaščito in raziskovanje prazgodovinskega nižinskega gradišča Debela griža pri Volčjem Gradu ter njegovo predstavljanje krajevni in širši javnosti. Družba Krasen Kras naj bi postala gonilo razvoja potencialnega kulturnega turizma na območju Komenskega krasa in širše; Debela griža pa naj bi sčasoma postala model, kako zaščititi in prezentirati tudi druga bližnja gradišča na Krasu.

Glede na obstoječe stanje in razmere je za primerno ohranjenost Debele griže smotrno zagotoviti:

  • preventivno zaščito neposrednega območja pred naravnimi in drugimi nesrečami; najprej je treba pripraviti program celostne zaščite s pristojnimi varstvenimi ustanovami (OE ZVKDS Nova Gorica in ZVKDS) in se nato postopoma lotiti njegovega izvajanja, npr. požarne varnosti;
  • ustrezno postopno zaščito gradišča samega: postaviti obvestilne table in zagotoviti zaščito posameznih najbolj ogroženih delov gradišča; upoštevati varnost obiskovalcev in zato označiti pohodne poti;
  • sistematično vzdrževanje ustreznega stanja; predvsem skrb za ohranjanje nasipov, prehodnih poti in preprečevanje nadaljnjega zaraščanja.